Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI MEDOVITA.PL

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies.

Polityka Prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług MEDOVITA, czyli korzystasz z Serwisu, publikujesz swoje komentarze w Serwisie, kontaktujesz się z nami np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza dostępnego w Serwisie lub otrzymujesz od nas pocztą elektroniczną wiadomości mailowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:  sebastian@medovita.pl lub pocztowo na adres MEDOVITA.

  1. DEFINICJE

 1. MEDOVITA – oznacza administratora danych osobowych, Sebastiana Miśniakiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: SEOProfi Sebastian Miśniakiewicz, pod adresem: Więckowice, ul. Kasztanowa 50, 32-082 Bolechowice, NIP 795-204-39-31, REGON: 302598908, adres poczty elektronicznej: sebastian@medovita.pl

 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 3. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą MEDOVITA prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.medovita.pl

 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 5. Użytkownik – oznacza każdego użytkownika korzystającego z Serwisu.

 6. RODO – oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  1. DANE OSOBOWE

 1. W zależności od usług, z jakich korzystasz oraz jakie dane przekazujesz, MEDOVITA przetwarza następujące dane osobowe:

    1. Przy dodawaniu komentarzy w Serwisie: imię, adres e-mail, treść komentarza;

    2. Przy korzystaniu z formularza kontaktowego w Serwisie lub wysyłce wiadomości e-mail: imię i nazwisko, adres e-mail, inne dane podane w formularzu lub wiadomości, treść wiadomości.

 1. MEDOVITA wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Użytkownikom usług MEDOVITA, a także odbioru i wysyłki poczty elektronicznej w związku z realizacją usług. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 2. MEDOVITA wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Użytkownikami, na przykład pocztą elektroniczną, w tym w celu odpowiadania na wiadomości, które zostały skierowane do MEDOVITA, wysyłania powiadomień, lepszego wykonywania usług oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes MEDOVITA (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. MEDOVITA wysyła komunikaty marketingowe w postaci newslettera na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera w każdym czasie. Wycofanie zgody jest możliwe np. poprzez wysłanie do SEOPROFI wiadomości mailowej na adres: sebastian@medovita.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 4. MEDOVITA wymaga podania przez Użytkownika tych danych osobowych, które są niezbędne dla wykonania usług lub odpowiedzi na wiadomość. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Użytkownika, MEDOVITA nie będzie mógł zrealizować usług – np. zamieścić komentarza Użytkownika lub udzielić odpowiedzi. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

 5. MEDOVITA powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu MEDOVITA. MEDOVITA udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej, realizację usług związanych z przechowywaniem danych. MEDOVITA powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu MEDOVITA. W przypadku przekazywania danych, MEDOVITA zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz MEDOVITA.

 6. W sytuacji, gdy Użytkownik zamierza skorzystać z usług innego niż MEDOVITA podmiotu (“Usługodawca“), kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu, w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przekazanie danych Usługodawcy, MEDOVITA przekaże Usługodawcy dane osobowe Użytkownika wpisane w formularzu: Imię, Nazwisko, adres email, numer telefonu oraz treść wiadomości dowolnie wpisaną przez Użytkownika. Podstawą do przekazania Usługodawcy przez MEDOVITA wskazanych powyżej danych jest zgoda Użytkownika wyrażona podczas wypełniania formularza.
 7. MEDOVITA nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw MEDOVITA.

 8. MEDOVITA nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

 9. MEDOVITA przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego świadczenia usług oraz zabezpieczenia dochodzenia roszczeń lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub żądania ich usunięcia.

 10. MEDOVITA zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.

 11. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez MEDOVITA.

 12. Użytkownikom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

 13. Użytkownikom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez MEDOVITA. Sprzeciw „marketingowy” – Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Użytkownik ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez MEDOVITA przetwarzania objętego sprzeciwem. MEDOVITA przestanie przetwarzać dane Użytkownika w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez MEDOVITA danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub też że dane są MEDOVITA niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 14. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez MEDOVITA.

 15. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

 16. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Użytkownika lub wskazanej osoby trzeciej.

 17. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa:  https://www.uodo.gov.pl/

 18. MEDOVITA nie dokonuje profilowania danych. MEDOVITA nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę.

  1. PLIKI COOKIES
 1. MEDOVITA zbiera informacje przy pomocy plików Cookies, zapisywanych na Urządzeniach Użytkowników.

 2. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają najczęściej adres strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz własny unikatowy identyfikator.

 3. MEDOVITA zbiera informacje przy pomocy plików Cookies w następujących celach:

 1. w celu dostosowania usług świadczonych w ramach Serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników, w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;

 2. w celu opracowywania ogólnych i anonimowych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co daje możliwość ulepszania struktury i zawartości Serwisu.

 1. MEDOVITA zbiera informacje przy pomocy następujących kategorii plików Cookies:

 1. tzw. “niezbędne ciasteczka” służą do poruszania się po stronach internetowych Serwisu. Umożliwiają serwerowi zareagowanie na działania Użytkownika w Serwisie lub przeglądanie strony Serwisu podczas odwiedzin. Tego rodzaju pliki Cookies zapewniają również Użytkownikowi spójne doświadczenie podczas przeglądania strony Serwisu oraz równoważenie przepływu danych na stronie Serwisu w celu zapewnienia optymalnej prędkości i wydajności podczas korzystania z Serwisu. Niezbędne pliki Cookies pozwalają zapamiętać preferencje w zakresie Cookies Użytkownika korzystającego z Serwisu;

 2. 3rd Party Cookies – Serwis używa Google Analytics aby zbierać informacje, takie jak ilość wizyt Użytkowników Serwisu czy dane o odwiedzanych stronach w obrębie Serwisu. Włączenie tego rodzaju plików Cookies pomaga w ulepszaniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 1. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Użytkownika.

 2. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Użytkownik może zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików Cookies w Urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies dostępne są w ustawieniach używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

 3. W przypadku pytań lub problemów z obsługą plików Cookies, prosimy o kontakt z MEDOVITA pod adresem: sebastian@medovita.pl

 4. Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie uniemożliwia Użytkownikom korzystania z Serwisu, jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes MEDOVITA (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – ulepszanie struktury i zawartości Serwisu, prawidłowe funkcjonowanie oraz optymalizacja korzystania z Serwisu.

Wszystkie prawa zastrzeżone.